ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Maxima Insurance προσφέρει σύγχρονες, έγκυρες, εξειδικευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, με τη δημιουργία tailor-made προϊόντων που σας εξασφαλίζουν από κάθε πιθανό κίνδυνο. Καλύπτουμε:

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Η Maxima Insurance προσφέροντας σύγχρονες, υπηρεσίες έχει τη δυνατότητα μέσα από τα Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης του Ανθρώπινου Δυναμικού να υποστηρίζει την ομαλή διασφάλιση των λειτουργιών μιας επιχείρησης (Business Continuity).
Έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να προσφέρουμε σε κάθε είδους και σε κάθε μεγέθους επιχείρηση, το πρόγραμμα που ταιριάζει για την Ασφάλιση του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
Προγράμματα τα οποία θα καλύπτουν εργαζόμενους και εξαρτώμενα μέλη αυτών για όλες τις πιθανές περιπτώσεις που μπορούν να διαταράξουν την υγεία τους.
Προγράμματα τα οποία ο κάθε ασφαλισμένος εργαζόμενος μπορεί να τα συνεχίσει και μετά την αποχώρησή του από την επιχείρηση.
Παράλληλα, με τη δική σας συνεργασία και τα εξιδεικευμένα ομαδικά μας προγράμματα, επιτυγχάνουμε κάτι απείρως πολυτιμότερο: την αύξηση της αφοσίωσης και της πίστης (loyalty) του προσωπικού προς την εταιρία για την οποία εργάζεται.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η Maxima Insurance διασφαλίζει τη σύγχρονη επιχείρηση για κάθε απαίτηση που μπορεί να προκύψει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
Παρέχουμε την απόλυτη κάλυψη για αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν εις βάρος των φυσικών προσώπων της εταιρείας σας (διευθυντικών στελεχών, υπαλλήλων ή συνεργατών σας), εις βάρος της ίδιας της εταιρίας σας, καθώς και για ενδεχόμενες ζημιές των πελάτων σας, του εργοδότη του ή και τρίτου από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Ανάκληση προϊόντος

Η Maxima Insurance με εξιδεικευμένα προγράμματα προστατεύει το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρίας που είναι η φήμη της, το όνομα που έχει “χτίσει” στο καταναλωτικό κοινό στα χρόνια που δραστηριοποιείται στην αγορά.
Με τα συγκεκριμένα προγράμματα που μπορεί και προσφέρει η Maxima Insurance, μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων.

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων

Η Maxima Insurance με ιδιαίτερα σημαντικά προγράμματα για τους πλοιοκτήτες, τους προστατεύει πλήρως έναντι των απαιτήσεων εκ μέρους των πληρωμάτων τους. Έχοντας μελετήσει τον αναπτυσσόμενο κλάδο της ναυτιλίας, αναλαμβάνει αμέσως την παροχή προστασίας στον εργαζόμενο ναυτικό παγκοσμίως και σε 24ωρη βάση.

Ασφάλιση στόλων αυτοκινήτων

Η Maxima Insurance προσφέρει πραγματική και ολοκληρωμένη κάλυψη του στόλου των αυτοκινήτων μιας επιχείρησης, με ειδικά τιμολόγια που προβλέπουν πραγματικές εκπτώσεις ασφαλίστρων ανεξαρτήτως αν αυτός αποτελείται από επιβατικά, φορτηγά, μηχανήματα έργου, clark, ενοικιαζόμενα οχήματα κλπ.
Μπορεί και καλύπτει όλους τους κινδύνους, οι οποίοι αφορούν το ίδιο το όχημα ανεξάρτητα από τη χρήση του, τον ιδιοκτήτη καθώς και τον οδηγό του οχήματος.

Ασφάλιση Πυρός/Περιουσίας

Η Maxima Insurance αντιμετωπίζει σφαιρικά και ολοκληρωμένα την έννοια «ασφάλιση της περιουσίας μιας επιχείρησης».
Στόχος μας και σκοπός μας είναι, να φροντίσουμε και να διασφαλίσουμε τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί και να καλύπτει τις υποχρεώσεις της (παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών, καταβολή μισθοδοσίας, ενοικίων κλπ.), ενώ εκ των πραγμάτων δεν θα υπάρχει πρόσβαση στα απαραίτητα εκείνα κεφάλαια που θα σας επιτρέψουν να συνεχίσετε απρόσκοπτα τη λειτουργία, έως την αποκατάσταση της βλάβης.

Νομική προστασία

Η Maxima Insurance εξασφαλίζει την παροχή νομικών υπηρεσιών, όταν αυτές είναι απαραίτητες. Το πλέγμα των νομικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τον επαγγελματία και την ευθύνη που αναλαμβάνει από πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή των συνεργατών του έχει, όπως όλοι γνωρίζουμε, δυσβάστακτο κόστος. Πέραν αυτού, ο χειρισμός του απαιτεί νομικούς με εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ παρόμοιες «περιπέτειες» θέτουν σε υπό αμφισβήτηση το brand name της εταιρίας και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Ασφάλιση Μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Η Maxima Insurance παρέχει κάλυψη σε μεταφερόμενα αντικείμενα οποιασδήποτε αξίας, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, από ή προς οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.
Ασφαλίζουμε τα διακινούμενα εμπορεύματα, ακολουθώντας τις διεθνώς αναγνωρισμένες ρήτρες, καθώς και εκείνες που έχουν εφαρμογή στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες, ώστε η επιχείρηση σας να συνεχίσει να λειτουργεί και να καλύπτει τις υποχρεώσεις της, σε περίπτωση όπου θα συμβεί ζημιά στο προϊόν , τόσο κατά την παράδοση του αλλά και κατά την παραλαβή του.

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Maxima Insurance έρχεται να προστατεύσει την επιχείρηση σας, από την αφερεγγυότητα και τις καθυστερημένες πληρωμές, που πλήττουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της σύγχρονης επιχείρησης.

Με τα εξειδικευμένα συμβόλαια, μέσω της συνεργασίας που έχει με τις ασφαλιστικές εταιρείες, προστατεύει τη ρευστότητα, τη μη πληρωμή της εμπορικής συναλλαγής και βοηθά την επιχείρηση στον έλεγχο των υπαρχόντων αλλά και των μελλοντικών πελατών της, ώστε η ίδια να αισθάνεται προστασία και σιγουριά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τις.

Ασφάλιση Εγγυήσεων

Η Maxima Insurance με τα προγράμματα ασφάλισης εγγυήσεων, μέσω συνεργασίας με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου, είναι αρωγός στην προσπάθεια της επιχείρησης για ανάπτυξη.

Με τα tailor made Συμβόλαια Ασφάλισης Εγγυήσεων, παρέχει ευελιξία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησή σας, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η οποιαδήποτε υπηρεσία, συμφωνία ή πώληση, που θα πραγματοποιήσετε.

Εργοδοτική ευθύνη

Η Maxima Insurance διαθέτοντας ένα team υψηλής εξειδίκευσης, που γνωρίζει άριστα το νομικό πλαίσιο, με τη συγκεκριμένη ασφάλιση παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να καλύπτεται η νομική ευθύνη του εργοδότη, για ατυχήματα που ενδέχεται να προξενηθούν στον υπάλληλο ή το εργατοτεχνικό προσωπικό του, από αμέλεια δική του ή των προσκτηθέντων του και παράλληλα, καλύπτει αγωγές για αποζημιώσεις υλικών ζημιών.

Ευθύνη περιβαλλοντικής μόλυνσης

Η Maxima Insurance διαθέτοντας αυξημένη τη συνείδηση, για την προστασία του περιβάλλοντος, σε υπέρτατο βαθμό, με τα εξιδεικευμένα προγράμματα ασφάλισης, δίνει τη δυνατότητα να καλύπτονται οι επιχειρήσεις στην περίπτωση επερχόμενης μόλυνσης αυτού.
Σε περίπτωση όπου θα προκύψουν ευθύνες, με την ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης, καλύπτεται όλη η γκάμα φορέων εκμετάλλευσης με τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, οι οποίες θα είναι αποτέλεσμα καταδικαστικής απόφασης.

Ευθύνη στελεχών διοίκησης

Στη Maxima Insurance γνωρίζουμε πως κάθε επιχείρηση, ως νομικό πρόσωπο, καθώς και τα στελέχη αυτής φέρουν έννομη ευθύνη, για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και των διαχειριστικών καθηκόντων τους.
Με τα συγκεκριμένα προγράμματα η Maxima Insurance παρέχει στα στελέχη μιας επιχείρησης προστασία από κάθε μορφής οικονομική ζημία που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους εξαιτίας της προσωπικής ευθύνης στελεχών της εταιρίας, καθώς και για τις δαπάνες που προκύπτουν για έξοδα ερευνών, υπεράσπισης και κάθε μορφή νομικής υποστήριξης.

Χρηματικές Απώλειες

Στη Maxima Insurance η ασφάλιση της απώλειας χρημάτων, με διάφορους τρόπους (πλαστογράφησης υπογραφών και τιμολογίων, της υπεξαίρεσης μεγάλων χρηματικών ποσών από εργαζόμενους κ.λ.π.) πιστεύουμε ότι αποτελεί την αναγκαία προστασία για τη συνέχιση της βιωσιμότητας κάθε επιχείρησης.
Παρέχοντας προγράμματα, ανάλογα με την απαίτηση κάθε επαγγελματία, είναι πάντα δίπλα τους ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο γεγονός της χρηματικής απώλειας.

Απαγωγή και λύτρα

Η Maxima Insurance, γνωρίζοντας την διακριτικότητα και την λεπτότητα, όπως ταιριάζει σε αυτές τις περιπτώσεις, ανταποκρίνεται στην απαίτηση, καλύπτοντας με εξειδικευμένες παροχές το απρόσκοπτο συμβάν του κάθε ιδιώτη, επιχειρηματία, ή επιχείρησης.
Παραμένει πάντα δίπλα του με απόλυτη μυστικότητα και εχεμύθεια καθ’ όλο το 24ωρο.

maxima-insurance

ΓΕΜΗ 69776003000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ. Κηφισίας 360Α & Μαραθώνος, 15233 Χαλάνδρι

Aπό Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 – 18:00) στο τηλέφωνο 210 6835300

info@maximainsurance.gr