ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρίας μας. H Maxima Insurance είναι εταιρία παροχής ασφαλιστικών – χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών που παρέχει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του κλάδου των ασφαλίσεων. Η Εταιρία μας είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας  και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες, τους πελάτες, τους υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

1.1. Πότε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Με τη λήψη των συμπληρωμένων αιτήσεων, εντύπων, φορμών, των συνοδευτικών αυτών εγγράφων και κάθε άλλης πληροφορίας που περιέρχεται σε γνώση της Εταιρίας μας, στο πλαίσιο της λειτουργίας της, προβαίνει, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή. Η Εταιρία μας ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων καθώς επίσης στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, η Εταιρία μας πραγματοποιεί συχνά ποιοτικούς ελέγχους και ανάλυση ζημιών, μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της. Σε κάθε περίπτωση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, τα αποτελέσματα που προκύπτουν ελέγχονται πάντοτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρίας μας και ως εκ τούτου καμία απόφαση δεν λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας δεν είναι απαραίτητο να αποκαλύπτει την ταυτότητά του, δεν υποχρεούται να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του.  Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης να καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletter) που ενδέχεται να αποστέλλει η Εταιρία, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την Εταιρία, καθώς και να τύχει στο μέλλον προνομίων από την Εταιρία σε ενδεχόμενες προωθητικές της ενέργειες, συναινεί ρητά μέσα από την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην εγγραφή του στις εν λόγω υπηρεσίες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Οι διευθύνσεις IP ( = ο αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους) από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων.

1.2. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, τα δεδομένα ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση μιας ασφαλιστικής σύμβασης, ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) όπως οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.), οι πληροφορίες σε σχέση με την οικονομική / περιουσιακή κατάσταση και τους επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους, τα δεδομένα που αφορούν οδηγική συμπεριφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου, δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και σχέσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας/ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Επιπλέον δεδομένα πληρωμής όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες, δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (Browser), δεδομένα συσκευής κλπ, δεδομένα διακανονισμού όπως π.χ. δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/ εξαγοράς/ καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν. Επίσης προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται διαμέσω του δικτυακού μας τόπου και εξαρτώνται από το εκάστοτε αίτημα του επισκέπτη, δεδομένα που περιλαμβάνονται σε βιογραφικό σημείωμα, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Εταιρία, ακόμη και δεδομένα που μας γνωστοποιούνται διαμέσω τηλεφωνικής κλήσης σε περίπτωση που αυτή ενδέχεται να καταγράφεται, γεγονός για το οποίο ρητά θα ενημερώνεστε. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το υποβαλλόμενο αίτημα προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από το υποκείμενο των δεδομένων.

1.3. Από πού συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
Α) από το ίδιο το υποκείμενο/πελάτη/υποψήφιο πελάτη μας
Β) Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών μας (π.χ. πραγματογνώμονες),
Γ) Μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών (π.χ. νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα),
Δ) Από τους επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων,
Ε) Στο πλαίσιο προωθητικών-διαφημιστικών ενεργειών για την προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

1.4.Σκοπός της επεξεργασίας

Η Εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της, για περισσότερους από έναν σκοπούς, και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, καθώς και για επιπρόσθετους συναφείς με τον αρχικό σκοπούς, ενδεικτικώς αναφερομένων και ουχί περιοριστικώς, όπως η διερεύνηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων και η διαχείριση αυτών (π.χ. προσφορά, πρόταση, αποδοχή, διευθέτηση αποζημίωσης), η εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου προς το σκοπό συνάψεως ασφαλιστικής σύμβασης, διαχείριση αυτής, έλεγχος και διακανονισμός της αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου και την καταβολή του προβλεπόμενου στους όρους ποσού (ασφαλίσματος), η πρόληψη και η αποφυγή της ασφαλιστικής απάτης. Προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τη σύναψη ομαδικών Προγραμμάτων Ασφάλισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης, για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων, Στόλων Αυτοκινήτων. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για λόγους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας -στην ιστοσελίδα μας- (παρουσιάζοντας προϊόντα, υπηρεσίες, μηνύματα μάρκετινγκ, προσφορές και περιεχόμενο προσαρμοσμένο σε εσάς) και για την λήψη άλλων αποφάσεων σχετικά με τη χρήση μηχανογραφικής τεχνολογίας, όπως η εκτίμηση ποια προϊόντα θα μπορούσαν να είναι τα πλέον κατάλληλα για εσάς, για να διαχειριστούμε οιοδήποτε αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος συνεργασίας/πρόσληψης σε θέση εργασίας στην Εταιρία μας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για λόγους προστασίας των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας μας (π.χ. πρόληψη και ανίχνευση απάτης σε βάρος μας), καθώς και για την τήρηση των φορολογικών και νομικών υποχρεώσεών μας.

1.5. Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της σύμβασής σας.  Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.  
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όταν συντρέχουν διαζευτικώς (ή και σωρευτικώς) τα κάτωθι :

α) Εκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση, καθώς και στις ενέργειες που απαιτούνται στο προσυμβατικό στάδιο (π.χ. συμπλήρωση αίτησης, υποβολή προσφοράς κ.λπ.) .

β) Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου.

γ) Για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρίας μας (π.χ. τη θεμελίωση και άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της, την αποτροπή της ασφαλιστικής εξαπάτησης, τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, τη διαχείριση των επιχειρηματικών της λειτουργιών, τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.).

δ) Η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, επι κοινωνώντας στο email μας : i.kanakari@maximainsurance.gr

1.6. Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.kanakari@maximainsurance.gr ή με τηλεφωνική κλήση στoν κάτωθι αριθμό : +302106835300. Αυτό αποκαλείται ως «Αίτημα Πρόσβασης του Υποκειμένου». Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται δωρεάν. Πριν σας ικανοποιήσουμε το αίτημά σας και προκειμένου να έχουμε ασφάλεια στις συναλλαγές μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας ταυτοποιήσουμε. Εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να τροποποιείτε, να διορθώνετε, να συμπληρώνετε τα προσωπικά δεδομένα σας που υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία μας και για το λόγο αυτό θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.kanakari@maximainsurance.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον κάτωθι αριθμό : +302106835300. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (δικαίωμα αντίρρησης) εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, να ζητήσετε να διαγραφούν από το αρχείο μας (δικαίωμα διαγραφής) είτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας). Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.kanakari@maximainsurance.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον κάτωθι αριθμό: +302106835300. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, η Εταιρία θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.kanakari@maximainsurance.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον κάτωθι αριθμό: +302106835300.

1.7. Γνωστοποίηση και διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, δεν γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο. Η Εταιρία μας ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου  απαιτείται  ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις ή τους κανόνες ή εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών. Γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να  απαιτούνται  για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και  την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας. Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) με τα οποία η Εταιρία μας διατηρεί συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης, παροχής των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών της, η Εταιρία μας δύναται, ανάλογα με την περίπτωση, να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά, σε Ασφαλιστικές Εταιρίες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά-Συντονιστικά Κέντρα, Ιατρούς, σε Ερευνητές Αποζημιώσεων, Πραγματογνώμονες, Διεθνείς Εμπειρογνώμονες, Δικηγόρους κ.α. σε εταιρίες οδικής βοήθειας, ταχυμεταφορών, φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος-Υ.Σ.Α.Ε., στο Κέντρο Πληροφοριών και στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες και Δικαστικές Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Εποπτικούς Φορείς, καθώς και σε θυγατρικές μας εταιρίες.

Ωστόσο, τα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία μας, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας/από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας και δεσμευόμενοι εγγράφως για την τήρηση εχεμύθειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας των πληροφοριών.
Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία μας λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία τους.

1.8. Ασφάλεια Δεδομένων, Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, Αποθήκευση, Χρόνος Τήρησης και Ακεραιότητα των Δεδομένων

Η Εταιρία μας εφαρμόζει εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη  απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που της παρέχονται από τα υποκείμενα των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση  απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε μια ειδικευμένη ομάδα  αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης  αυτών των περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί  το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις  υποχρεώσεις μας από τον νόμο.  Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε υποκειμένου οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην Εταιρία. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στην Εταιρία.

Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή  προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή  την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου  ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο. Η Εταιρία μας θα διατηρήσει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σας σχέση με αυτήν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, η Εταιρία μας θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων, με ανώτερο χρονικό διάστημα τα πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, η Εταιρία μας δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα που δηλώσατε κατά το προσυμβατικό στάδιο, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από την υποβολή τους, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική καταστροφής του αρχείου της. Τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

1.9. Παιδιά
Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών που συμμετέχουν στην ασφάλιση με την ιδιότητα του ασφαλισμένου ή και δικαιούχου, η επεξεργασία είναι σύννομη, μόνο εάν και στο βαθμό που εγκρίνεται ή η συγκατάθεση (όπου αυτή απαιτείται) παρέχεται από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η συγκατάθεση (όπου αυτή απαιτείται) για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρία δίδεται από το ίδιο το ενήλικο πλέον πρόσωπο.

1.10. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση i.kanakari@maximainsurance.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον κάτωθι αριθμό: +302106835300.

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ονομάζεται Ιωάννα Κανακάρη και είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας i.kanakari@maximainsurance.gr ή με τηλεφωνική κλήση στo κάτωθι τηλέφωνo : +302106835300 ή και σε φυσικό γραφείο που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 360Α και Μαραθώνος 2, στο Χαλάνδρι Αττικής. Το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).
Σας επισημαίνουμε, ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της μεταξύ μας σύμβασης. Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης καθότι δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

maxima-insurance

ΓΕΜΗ 69776003000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ. Κηφισίας 360Α & Μαραθώνος, 15233 Χαλάνδρι

Aπό Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 – 18:00) στο τηλέφωνο 210 6835300

info@maximainsurance.gr